Ariel Borkowski

Kancelaria Radcy Prawnego w Szczecinie

Zapraszamy na konsultację

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Ariela Borkowskiego z siedzibą w Szczecinie została utworzona w 2010 r. Celem oferowanych przez kancelarię usług jest profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Usługi prawnicze świadczone są w pełnej współpracy z klientem, w celu znalezienia optymalnego rezultatu, uwzględniającego ochronę jego praw i interesów. W zależności od okoliczności, obsługa prawna realizowana jest również u klienta, zaś w miarę potrzeby – także poza Szczecinem.

Kancelaria współpracuje stale z kancelarią notarialną, doradcą podatkowym oraz kancelarią komorniczą, co przyczynia się do zwiększenia poziomu świadczonych usług oraz satysfakcji klientów.

free Template by uicookies.com free Template by uicookies.com

Zakres Usług

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, oferując szeroki zakres świadczonych usług.

free Template by uicookies.com free Template by uicookies.com
Prawo Handlowe
 • rejestracja osobowych oraz kapitałowych spółek handlowych
 • rejestracja spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń
 • przekształcenia spółek
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców
 • stałe zastępstwo przed sądami rejonowymi – wydziałami gospodarczymi Krajowego Rejestru Sądowego
 • opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów i statutów spółek, spółdzielni, fundacji a także regulaminów ich organów
 • umowy sprzedaży udziałów, umowy sprzedaży akcji
 • kompleksowe przeprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (m.in. zmiana umowy spółki, zmiana w zarządzie spółki, zmiana wspólników, zmiana siedziby i adresu)
 • pełna obsługa prawna zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy (projekty uchwał, zaproszeń, protokołów)
 • prowadzenie windykacji należności
 • dochodzenie odszkodowań
 • ochrona dóbr osobistych
 • udział w negocjacjach i postępowaniach ugodowych
 • sporządzanie i opiniowanie umów (umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa darowizny, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa agencji, umowa leasingu, umowa franczyzowa i innych)
 • negocjacje przy zawieraniu i zmianach umów
 • obrót nieruchomościami (umowa deweloperska, umowa sprzedaży nieruchomości, wpis do księgi wieczystej)
 • pozwy w sprawach polisolokat
 • pozwy z zakresu kredytów frankowych
 • sporządzanie pism procesowych (w szczególności pozwów, wniosków, apelacji, skarg i zażaleń)
 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym (sądy powszechne, Sąd Najwyższy)
 • zawezwanie do próby ugodowej
 • postępowanie zabezpieczające
 • postępowanie egzekucyjne
 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • separacja
 • podział majątku wspólnego
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • alimenty
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym (wszczęcie postępowania, sporządzanie odwołań i zażaleń)
 • reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny)
 • sporządzanie projektów umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich
 • tworzenie umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy (w szczególności o zakazie konkurencji, zakazie rekrutacji, obowiązku zachowania poufności)
 • obsługa sporów przed sądami pracy
 • restrukturyzacja zatrudnienia
 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
 • podział masy spadkowej
 • pomoc prawna przy sporządzeniu testamentu
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • wydziedziczenie
 • dochodzenie roszczeń o zachowek
 • obrona oskarżonego w sprawach karnych
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
 • zastępstwo prawne pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • prywatny akt oskarżenia
 • powództwo adhezyjne
 • prawo wekslowe (sporządzanie projektów deklaracji wekslowych, weksli, windykacja zobowiązań wekslowych)
 • prawo autorskie (sporządzanie projektów umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych, ochrona praw autorskich)
 • prawo prasowe
 • prawo upadłościowe i naprawcze (sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności, zastępstwo procesowe w postępowaniu)
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów (mediacja i zawieranie ugód)
 • zastępstwo przed sądami polubownymi
 • reprezentacja przed urzędami, organami podatkowymi oraz wszelkimi innymi podmiotami

Zapraszamy na konsultację

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego i telefonicznego.

Kontakt

Doświadczenie

Kancelaria od ponad dekady pomaga Klientom poruszać się w obrocie prawnym. Doświadczenie zdobyte podczas aplikacji radcowskiej w jednej z czołowych kancelarii w województwie, następnie zaś w czasie współpracy z wiodącymi kancelariami prawnymi w Szczecinie, pozwala zapewnić Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Ariel Borkowski

Tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskał w 2010 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (numer wpisu na listę radców prawnych: Sz-1017).

Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w gronie 10 najlepszych studentów, gdzie obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw jako aplikant pod kierunkiem doświadczonych radców prawnych, następnie zaś prowadząc własną praktykę. Były współpracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego i handlowego.

Specjalizuje się w takich gałęziach prawa, jak szeroko pojęte prawo cywilne (w szczególności prawo zobowiązań), prawo spółek handlowych (głównie spółki kapitałowe), a także prawo procesowe (przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym). Występuje także w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy, w zależności od jej rodzaju, ustalane jest ryczałtowo, z zastosowaniem stawki godzinowej lub też w formie premii za wynik sprawy. Dla przedsiębiorców, jak również osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ale mających częsty kontakt z zagadnieniami prawnymi, atrakcyjną ofertą są także pakiety abonamentowe. Dla osób w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Card image cap

Wynagrodzenie ryczałtowe

-

Uzależnione jest od przewidywanych czynności do wykonania. W przypadku procesów opieramy się o zapisy rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Card image cap

Wynagrodzenie godzinowe

-

Stosowane jest w przypadku spraw, w których z góry trudno jest przewidzieć wymagany nakład pracy. Stawka uzależniona jest od gałęzi prawa oraz stopnia skomplikowania.

Card image cap

Wynagrodzenie abonamentowe

-

W tym przypadku Klient otrzymuje określoną indywidualnie liczbę godzin obsługi prawnej do wykorzystania w danym miesiącu po atrakcyjniejszej cenie, niż zwykła stawka godzinowa.

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu mailowego i telefonicznego.

 • Email kancelaria@arielborkowski.pl
 • Telefon +48 602 319 005
 • Adres Kancelaria Radcy Prawnego
  Ariel Borkowski
  Ul. Narutowicza 9/3
  70-231 Szczecin
 • NIP 955-217-92-72
 • REGON 320896767
 • Numer rachunku bankowego 36 1050 1559 1000 0090 7617 1652